TỜ TRÌNH Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị