TỜ TRÌNH Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán