BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN