TỜ TRÌNH Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị