TỜ TRÌNH Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán