TỜ TRÌNH về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán – Báo cáo tài chính 2022