Author - SG Media

TỜ TRÌNH Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

TỜ TRÌNH       Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt [...]

TỜ TRÌNH về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán – Báo cáo tài chính 2021

TỜ TRÌNH V/v Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán  Báo cáo tài chính 2021 Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt [...]

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN  Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp và Điều 63 của Điều [...]

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020    1) Cơ cấu nhân sự Hội Đồng Quản Trị – Ban kiểm soát: Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025) số 15/NQ-HĐQT ngày 23/6/2020 đã bầu Hội [...]

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Năm 2021( TRỰC TUYẾN ) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG – ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN

QUY CHẾ LÀM VIỆC  CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Năm 2021( TRỰC TUYẾN ) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG – ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN ————————————– Căn cứ: – Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 – Điều lệ tổ chức [...]

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

Chức danh: Nhân viên Phòng kinh doanh Tiêu chuẩn: Độ tuổi: Từ 24 – 35 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị. Ngoại ngữ: giao tiếp được bằng Tiếng Anh là một lợi thế Có khả năng giao tiếp tốt, năng động, yêu thích phim ảnh Kinh [...]