CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XVIII NĂM 2024 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG – ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN