QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG – ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN