Sự kiện

TỜ TRÌNH về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán – Báo cáo tài chính 2022

TỜ TRÌNH V/v Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán  Báo cáo tài chính 2022 Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt [...]

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều 170 của Luật doanh nghiệp và Điều 63 của Điều [...]

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021   1) Cơ cấu nhân sự Hội Đồng Quản Trị – Ban kiểm soát: Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ XV năm 2021 số 15/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021 đã thông [...]

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC  CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Năm 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG – ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN ————————————– Căn cứ: – Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. – Điều lệ tổ chức và hoạt động [...]