Sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn. Chi tiết như sau: Thời gian: 9h00, thứ năm, ngày 14 tháng 09 năm [...]