BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG – ĐIỆN ẢNH SÀI GÒN